phone

+48 (32) 445 35 67

BACOM Bartosz Wesołowski

Niniejszy dokument określa ogólne warunki, zasady i sposób sprzedaży produktów oraz usług firmy BACOM Bartosz Wesołowski z siedzibą w Sosnowcu 41-209, ul. Chmielna 7
NIP: 954-25-43-954, REGON: 240994428
Niżej opisane zasady współpracy obowiązują od dnia 31.07.2015r.§ 1. Zamówienie i płatność

 • Zamówienie odbywa się na dwa sposoby:
  • podpisanie umowy sprzedaży na zakup urządzeń oraz dostarczenie wybranych usług.
  • podpisanie formularza zamówień na zakup urządzeń oraz dostarczenia wybranych usług.
 • Wszelkie zapytania dotyczące ofert oraz zamówień należy przesyłać droga mailowa na adres: sprzedaz@bacom.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 32 445 37 67.
 • Informacje o chęci dokonania zakupu należy przesłać drogą mailową na adres: sprzedaz@bacom.pl.
 • Klient winien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży/ zamówienia w terminie indywidualnie określonym w powyższym dokumencie, nie dłużej niż do 14 dni od daty wystawienia faktury.

  Dane do przelewu:


  BACOM Bartosz Wesołowski z siedzibą w Sosnowcu 41-209, ul. Chmielna 7
  Nr. Konta : 12 1140 2004 0000 3402 5492 4390


§ 2. Wysyłka

 • Producent zobowiązany jest dostarczyć towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży lub zamówienia w terminie zgodnym z datą wpisaną w umowę lub zamówienie.
 • Zamówione towary dostarczone są do Klienta za pośrednictwem kuriera lub przesyłki pocztowej, na wskazany przez Klienta adres.


§ 3. Reklamacja i zwrot

 • W razie stwierdzenia braku elementów urządzenia, wady urządzenia lub niewłaściwego działania Systemu Zliczania Osób, Klient ma prawo dokonania reklamacji produktu. W tym celu należy wypełnić formularz reklamacyjny i przesłać drogą mailową na adres: sprzedaz@bacom.pl. O następnych etapach reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową w przeciągu 2 dni roboczych.
 • W przypadku rezygnacji z zakupu Systemu Zliczania Osób, Klientowi przysługuje 10 dni od dnia zakupu (podpisania zamówienia lub umowy) na dokonanie zwrotu zakupionego towaru. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą mailową na adres: sprzedaz@bacom.pl. O następnych etapach zwrotu, Klient zostanie poinformowany drogą mailową w przeciągu 2 dni roboczych.


§ 4. Gwarancja

 • Producent zapewnia poprawne działanie Systemu Zliczania Osób pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w „Instrukcji montażu” oraz „Instrukcji oprogramowania SZOB”.
 • Producent zapewnia bezpłatną naprawę uszkodzeń lub wadliwie działającego Systemu powstałych w ciągu 24 miesięcy od daty sprzedaży lub daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
 • Producent zobowiązuje się usunąć wady lub/i przywrócić pełna funkcjonalność Systemu Zliczania Osób w terminie maksymalnie 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania sprzętu przez firm Bacom wysłanego sprzętu.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: uszkodzenia mechaniczne, nieprawidłowy montaż, uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego działania sieci elektrycznej oraz czynności programowalne wykonane niezgodnie z „Instrukcji oprogramowania SZOB”.
 • Klient traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku dokonania naprawy lub zmian konstrukcyjnych przez osoby nieupoważnione oraz usunięcia numerów seryjnych urządzenia.
 • Koszty wysyłki reklamowanego sprzętu pokrywana Klient.


§ 5. Instrukcje

 • Instrukcja montażu
 • W przypadku zakupu Systemu Zliczania Osób do samodzielnego montażu, instrukcja w wersji papierowej dołączana jest do urządzenia. Dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania ze strony http://liczniki-bacom.pl/wsparcie-techniczne/.

 • Instrukcja oprogramowania SZOB
 • W przypadku zakupu Systemu Zliczania Osób do samodzielnego montażu, instrukcja dołączana jest na płycie CD. Dostępna jest również w wersji elektronicznej do pobrania ze strony http://liczniki-bacom.pl/wsparcie-techniczne/.§ 6. Montaż

 • Montaż jest usługą dodatkowo płatną w skład której wchodzą:
  • prace techniczne w obiekcie
  • dojazd do wyznaczonego obiektu
  • niezbędne okablowanie
 • Standardowy montaż trwa ok. 4 godzin ( w zależności od zakresu prac) w pojedynczym obiekcie.
 • Koszt montażu liczony jest dla obiektów , w których istnieje możliwość połączenia przewodem licznika przejść z czujnikami przy wejściu do salonu bez konieczności wykonywania cięższych prac budowlanych, tj. np. demontaż posadzki. Wszelkie koszty ustalane są indywidualnie.
 • Celem przeprowadzenia prac producent wskaże klientowi z odpowiednim wyprzedzeniem jakie elementy wyposażenia powinny znajdować się do dyspozycji w lokalu.
 • Klient ma możliwość dostosowania terminu oraz godziny montażu (również po godzinach otwarcia obiektu).
 • Gwarancja montażu
 • Zgodnie z zapisami gwarancja montażu obejmuje 24 miesiące od daty odbioru protokołu montażu. Zakwalifikowane wady i usterki usuwane są w zależności od rodzaju, zdalnie lub bezpośrednio w obiekcie, w którym zamontowany jest System Zliczania Osób. Szczegóły wykonywania gwarancji ustalane są indywidualnie.

 • Serwis pogwarancyjny
 • Usługa dodatkowo płatna, obejmująca naprawę wad i usterek po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Po zgłoszeniu usterki jest ona kategoryzowana, a Klient otrzymuje informacje o koszcie naprawy. W momencie zaakceptowania kosztów usterka naprawiana jest w indywidualnie wyznaczonym terminie, zdalnie lub bezpośrednio w obiekcie, w którym zamontowany jest System Zliczania Osób.§ 7. Usługa kolokacji danych

Usługa dodatkowo płatna obejmująca:

 • Firma Bacom oferuję usługę kolokacji danych ( dzierżawy serwera) w abonamencie miesięcznym.
 • W ramach usługi dane pochodzące z systemu zliczania klientów przechowywane są na serwerach firmy Bacom zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przechowywania danych.


§ 8. Usługa monitoringu poprawności danych

Usługa dodatkowo płatna obejmująca:

 • Weryfikację kompletności danych po wystąpieniu nieprawidłowości - w godzinach otwarcia obiektu.
 • Próbę usunięcia usterki telefonicznie lub zdalnie w godzinach otwarcia obiektu.
 • W przypadku braku możliwości usunięcia  usterki telefonicznie lub zdalnie bezzwłoczne poinformowanie Klienta o zaistniałej sytuacji oraz przekazanie zlecenia do serwisu.
 • Analizę zdarzeń alarmowych (zasłonięcia  czujników, odłączenia z prądu, brak Internetu) ze wszystkich lokalizacji.
 • Raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach wyznaczonym przez Klienta osobom.
 • Sprawowanie kontroli nad prawidłową pracą aplikacji serwerowej.
 • Wykonywanie codziennej kopii bezpieczeństwa.
 • Linię Helpdesk działającą w godzinach otwarcia obiektu. 
 • Upgrade oprogramowania SZOB do najnowszej wersji.


Kontakt

phone +48 32 445 35 67

phone biuro@bacom.pl

Dane firmy

z siedzibą w Sosnowcu 41-209

przy ul. Chmielna 7

NIP: 9542543954
REGON: 240994428

Wydział Bankowości Elektronicznej mBank

Nr konta: 12 1140 2004 0000 3402 5492 4390